• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Абітурієнту

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ

НА 2012 – 2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

І. Загальна частина


1.1 До Олександрійського професійного ліцею приймаються громадяни України. Іноземці які перебувають в Україні на законних підставах. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» прийом на навчання іноземних громадян здійснюються до професійно-технічного навчального закладу, який має ліцензію на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно –технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, місця проживання та інших обставин.
Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються правом на здобуття професійно-технічної освіти нарівні з громадянами України. Обмеження допускаються за віковими, медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3. Прийом до Олександрійського професійного ліцею здійснюється для підготовки за освітньо – кваліфікаційним рівнем «Кваліфікований робітник» за відповідною професією.

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Олександрійського професійного ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор Олександрійського професійного ліцею Посухов Руслан Іванович, який своїм наказом визначає та затверджує персональний
склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Олександрійського професійного ліцею розробляються згідно з Типовими правилами прийому до професійно-технічних навчальних закладів
України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2006р. № 441 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 05.07.2006р. за № 790/12664, та затверджуються головою приймальної комісії за один місяць до початку прийому документів.

2.4. Приймальна комісія:

— проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, наступного працевлаштування;

— приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки
осіб;

-
організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

-
вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до професійно-технічного навчального закладу доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди і
мають обумовлювати:

— перелік професій згідно з отриманою ліцензією;

— вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;

— плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, терміни навчання за професіями;

— форми навчання;

— обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показниками;

— загальний порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал.

2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються Правилами прийому до Олександрійського професійного ліцею (згідно наказу)

початок
1 березня 2012 року,

закінчення
27 серпня 2012 року.

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до професійно-технічного навчального закладу з зазначенням обраної професії, місця проживання до якої додають:

Ø документ про освіту ( оригінал );

Ø медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

Ø довідку про щеплення;

Ø 6 фотокарток розміром 3 х 4 см.;

Ø довідку про склад сім’ї та місце проживання;

ксерокопії:

Ø свідоцтво про народження або паспорт;

Ø ідентифікаційний код;

Ø посвідчення громадянина , який потерпів від Чорнобильської катастрофи.

Усі ксерокопії завіряються в установленому порядку.Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), документ про відношення до військової служби та документи, що дають право на пільги, вступник пред'являє особисто в строки, визначені для подання документів. 

IV. Умови прийому

4.1. Прийом до Олександрійського професійного ліцею проводиться при наявності атестату про повну загальну середню освіту, свідоцтв про базову загальну середню
освіту, медичними показниками, а також за результатами співбесіди.

В разі однакового прохідного балу для таких вступників проводяться додаткові випробування, а саме:

Ø психологічний тест „Дослідження професійних переваг учня”

V. Зарахування

5.1. Першочергово до Олександрійського професійного ліцею зараховуються за інших рівних умов:


Øвипускники загальноосвітніх навчальних закладів, що відносяться до категорії дітей – сиріт;

Ø

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

5.2. Зарахування до Олександрійського професійного ліцею оформляється протоколом приймальної комісії і затверджується наказом директора.

5.3. Зарахування проводиться не пізніше ніж за 5 днів до початку занять. Рішення приймальної комісії своєчасно доводиться до відома випускників.

5.4. Після співбесіди зарахування до Олександрійського професійного ліцею супроводжується укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих
кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх –його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Олександрійського професійного ліцею. На
звільнені місця може проводитися додаткове зарахування за результатами співбесіди.

При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій Олександрійський професійний ліцей може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам ,які не зараховані до Олександрійського професійного ліцею, а також тим ,які без поважних причин не приступили до занять документи повертаються не
пізніше 5 днів.

6.3. Контроль за дотриманням Типових правил прийому професійно-технічними навчальними закладами здійснюється управлінням професійно-технічної освіти.Правила прийому розроблені на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом МОН України
06.06.2006 № 441 , зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.07.2006 за № 790/12664

План прийому з підготовки робітничих кадрів за державним замовленням у Олександрійському професійному ліцею на 2012 -2013 навчальний рік, згідно з отриманою ліцензією, виданою Міністерством освіти і науки, молоді иа спорту України серія АГ № 582169 від 27.09.2011 року


п/п
Перелік професій згідно з отриманою ліцензієюВимоги, щодо
освітнього рівня вступників
Освітні кваліфікаційні рівні випускниківТермін навчанняФорма навчан-няЛіцен-зований
обсяг
ТУСПТУ
1Слюсар з ремонту автомобілівБазова загальна середня освіта4 розряд;

Повна загальна середня освіта
2 роки 6 місяцівДенна903030
Повна загальна середня освіта3 розряд10 місяцівДенна903030
2Кухар, кондитерБазова загальна середня освітаКухар 4 розряд, Кондитер 4 розряд.
Повна загальна середня освіта
4 рокиДенна1203030
Повна загальна середня освітаКухар 3 розряд, Кондитер 3 розряд1рік

5 місяців
Денна1203030
3Продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарівПовна загальна середня освітаПродавець продовольчих товарів 3 розряд

продавець непродовольчих товарі 3 розряд
10 місяцівДенна6030
4Електрослюсар (слюсар)черговий з ремонту устаткуванняБазова загальна середня освіта4 розряд

Повна загальна середня освіта
2 роки

5 місяців
Денна3030
Всього9090
Кiлькiсть переглядiв: 311

Коментарi